Cenníky k stiahnutiu

  1. Do 7 dní od obdržania potvrdenia objednávky, záujemca uhradí na účet Poľovníckej spoločnosti ZAHRO, číslo účtu: 2645526658/0200, Všeobecná úverová banka, a.s., zálohu vo výške 1/3 z odstrelovej taxy. Na základe prijatej zálohy bude poľovnému hosťovi vystavená pozvánka na poľovačku.
  2. V dohodnutom termíne sa hosť dostaví na Poľovnícku spoločnosť ZAHRO, kde predloží pozvánku na poľovačku, poľovný lístok a zbrojný preukaz. Poľovnícky hospodár vypíše poľovníkovi povolenku na lov a určí poľovného sprievodcu.
  3. Po ukončení poľovníckej akcie poverený pracovník Poľovníckej spoločnosti ZAHRO vyhotoví zápis o love, ktorý slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje aj poľovný hosť. Na základe zápisu o love sa vykoná zúčtovanie poľovníckej akcie. Poľovný hosť vyčíslenú sumu uhradí buď v hotovosti alebo vkladom na účet poľovníckej spoločnosti ZAHRO.
 
WORD: 

Všeobecné podmienky a ceny poľovačiek
DANIELIA ZVER
JELENIA ZVER
MUFLONIA ZVER
SRNČIA ZVER)
DIVIAČIA ZVER

 
 
  • Ostatné druhy poľovnej zveri, sú v tomto cenníku  neuvedené, na ktoré je možné v našich revíroch poľovať. Podľa zákona o poľovníctve aj zákona o ochrane prírody a krajiny treba dohodnúť individuálne. Jedná sa o  líšku hrdzavú a náhodne aj jazveca lesného.
  • Po dohode je možné aj pozorovanie, fotografovanie alebo filmovanie divej zveri v poľovnom  revíre z poľovníckych posedov v doprovode poľovníckeho sprievodcu. Poplatok je 10€ za každú začatú hodinu doprovodu.

 

V prípade Vášho záujmu zašlite záväznú objednávku na našu adresu.

Tešíme sa na Vašu návštevu, príjemné a vzrušujúce spoločné poľovné zážitky ! ! !